1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 2. การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 3. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. สรุปนโยบาย/สั่งการของ นรม./ผอ.รมน.
 5. นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565
 7. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
 8. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
 9. พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
 10. พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 11. พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 12. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 13. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (1) ประเด็นความมั่นคง พ.ศ. 2561-2580
 14. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 16. พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
 18. ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560-2564
 19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 21. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 22. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 23. พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 24. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 25. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/hosting01/:/tmp/:/var/tmp/:/opt/alt/php74/usr/share/pear/:/dev/urandom:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php74/lib/:/usr/local/php56/lib/:/usr/local/lib/php/) in /home/hosting01/domains/opss.isoc.go.th/public_html/index.php on line 52