สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของ กอ.รมน.