1. คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน. ลง 10 ม.ค. 61
  2. คำสั่ง คณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน. ที่ 520/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน. ลง 16 ก.ค. 61
  3. คำสั่ง คณะอนุกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน. ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.รมน. ลง 10 ก.ย. 61
  4. คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 809/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ ลง 19 ต.ค. 61
  5. คำสั่ง คณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. ที่ 896/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. ลง 15 พ.ย. 61
  6. คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 895/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. ลง 20 พ.ย. 61
  7. คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1-2562 เรื่อง จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบปฏิบัติการและระบบบูรณาการข้อมูลความมั่นคง กอ.รมน. ลง 15 ม.ค. 62
  8. คำสั่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคจัดทำ Platform ด้านความมั่นคง ลง 29 เม.ย. 62

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของ กอ.รมน.