สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ท. ไพรุจน์  คำชุม ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด และ พล.ต. กฤษณภาค  สมใจเพ็ง รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด

  

 

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับอัตราเฉพาะกิจ กอ.รมน. ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ก.ย. ๖๕ ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ท. ไพรุจน์  คำชุม ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด และ พล.ต. กฤษณภาค  สมใจเพ็ง รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด

  

  

 

 

  

 

กอ.รมน.กทม. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผอ.รมน.กทม. เป็นประธาน และได้เชิญ พล.ท. ไพรุจน์  คำชุม ผอ.สนย.กอ.รมน. เข้าร่วมให้คำแนะนำ ในการนี้ ผอ.สนย.กอ.รมน. มอบให้ พ.อ. มนตรี  สุพิเพชร ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นผู้บรรยายภารกิจของ กอ.รมน. เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.๒ (ดินแดง)

 

   

 

สนย.กอ.รมน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ก.ย. ๖๕ ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จว.ช.บ. โดยมี พล.ต. สุรพงษ์  อยู่พร้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และ พล.ท. ไพรุจน์  คำชุม ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ ส.ค. ๖๕ สนย.กอ.รมน. จัดการสัมมนาการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ณ โรงแรม ดิ ไอเดิ้ล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อ.คลองหลวง จว.ป.ท. โดยมี พล.ต. กฤษณภาค  สมใจเพ็ง รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด และ พล.ท. ไพรุจน์  คำชุม เป็นประธานในพิธีปิด